Aktualności

 

      HISTORYCZNA INAUGURACJA


1 września 2014 roku w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego Zespołu Szkół „Pomerania” odbyła się ceremonia inauguracji roku szkolnego. Uroczystość otworzył Dyrektor dr Wiesław Lesner, który  przywitał obecnych, a w szczególności inicjatora oraz organizatora liceum JM prof. dra hab. Janusza Gierszewskiego oraz wygłosił słowo wstępne. Podkreślił  fakt, iż szkoła ta nawiązuje do tradycji szkół kadeckich i koncepcji wychowania patriotyczno – obywatelskiego.  Zwracając się do uczniów zapewnił ich, że znajdują się w miejscu, w którym będą zdobywać wiedzę, umiejętności
i kompetencje konieczne w późniejszym życiu zawodowym.

Inaugurację uświetnili swoją obecnością przedstawiciele służb mundurowych:  Naczelnik  Wydziału Prewencji KPP w Chojnicach nadkom. Barbara Ryduchowska, Dowódca Jednostki Wojskowej płk. Tomasz Michalski, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej – kpt. Marcin Wróblweski oraz Dyrektor Aresztu Śledczego mjr Zbigniew Jażdżewski.  Każdy z zaproszonych gości gratulował pomysłu i inicjatywy powstania placówki dającej szansę młodym ludziom przygotowania oraz zapoznania się ze specyfiką pracy reprezentowanej  przez nich instytucji.

 

W obecności zaproszonych gości, rodziców oraz grona pedagogicznego – przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kosiedowski zabierając głos, przytoczył słowa Franciszka Bacona: Wielka wiedza czyni skromnym, mała wiedza czyni zarozumiałym.

Na koniec Dyrektor dr Wiesław Lesner życzył uczniom i nauczycielom sukcesów i dobrego samopoczucia opartego na zaufaniu, szacunku i przyjaźni w gronie koleżanek i kolegów.

 

Rok szkolny 2014/2015 został rozpoczęty.

 

 

 

 

NAJCZĘŚCIEJ  ZADAWANE  PYTANIA  PRZEZ  GIMNAZJALISTÓW 
-  KANDYDATÓW  DO  SZKOŁY  KADETÓW

 

 

 

Jaką ilość punktów trzeba zdobyć, aby dostać się do szkoły?

 

Ilość punktów przeliczeniowych nie ma wpływu na przyjęcie lub nieprzyjęcie kandydata do szkoły.

 

 

 

Czym się różni szkoła niepubliczna od szkoły publicznej?          

 

Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Kadetów jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Oznacza to, że spełnia wszelkie wymogi edukacyjne, organizacyjne i administracyjne, przypisane szkołom publicznym – zgodne z wymogami prawa oświatowego. Świadectwa ukończenia szkoły
i świadectwa maturalne – są tej samej rangi, jak te wydawane w szkołach publicznych.

 

 

 

Czy szkoła jest płatna – ile wynosi wpisowe i czesne?

 

Nauka jest bezpłatna, szkoła nie pobiera opłaty „wpisowej”, uczniowie nie płacą czesnego.    

 

 

 

Czy obowiązują egzaminy lub testy sprawnościowe?

 

Nie ma żadnych egzaminów wstępnych, ani testów sprawnościowych – wszyscy uczniowie będą zdobywać  odpowiednią wiedzę i umiejętności (na wysokim poziomie) w całym cyklu kształcenia. Wymagane jest świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu gimnazjalnego.

 

 

 

Czy do klas mundurowych potrzebne są dodatkowe badania lekarskie?

 

Kandydatów do poszczególnych klas nie dotyczą żadne dodatkowe badania lekarskie.

 

 

 

Czy w szkole będzie realizowany taki sam program nauczania jak w każdym liceum ogólnokształcącym?

 

W szkole realizowane będą wszystkie takie same przedmioty, jak w innych liceach oraz –
w poszczególnych klasach mundurowych – przedmioty specjalistyczne (teoretyczne, praktyczne
i sportowe).

 

 

 

W jaki sposób będą realizowanie zajęcia specjalistyczne?                                                                                                                                             

 

Zajęcia specjalistyczne – edukacja policyjna, edukacja strażacka, wychowanie wojskowe, edukacja penitencjarna (więzienna) – realizowane będą przez kadrę oficerską i akademicką na terenie szkoły oraz w jednostkach terenowych.

 

 

 

Czy z przedmiotów dodatkowych będą wystawiane oceny?

 

Przedmioty dodatkowe – specjalistyczne są przedmiotami autorskimi, na bieżąco monitorowanymi
i ocenianymi przez prowadzących poszczególne zajęcia.

 

 

 

Ile trwa nauka w szkole?

 

Nauka trwa – jak w każdym liceum ogólnokształcącym – trzy lata.

 

 

 

Czy ukończenie liceum daje przygotowanie tylko do pracy w służbach mundurowych?                                                                                  

 

Absolwenci liceum zdobywają wykształcenie ponadgimnazjalne i po zdaniu matury mają możliwość podjęcia studiów na dowolnych kierunkach.

 

 

 

Czy w szkole jest internat i ile kosztuje?

 

Aktualnie szkoła nie dysponuje internatem. Uczniowie zamiejscowi mogą ubiegać się o zamieszkanie
w bursie szkolnej (na ogólnych zasadach dla uczniów wszystkich szkół) lub na stancjach u osób prywatnych (na zasadach uzgodnionych z rodzicami).

 

 

 

Czy absolwenci liceum będą dobrze przygotowani do matury?

 

Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest bardzo dobre – na poziomie akademickim – przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Służyć temu będzie profesjonalna kadra pedagogiczna oraz odpowiednio realizowany proces edukacyjno – wychowawczy  w szkole.

 

 

 

 

_______________________________________________________________


REGULAMIN REKRUTACJI

W CHOJNICKIM ZESPOLE SZKÓŁ „POMERANIA”

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „POMERANIA” SZKOŁA KADETÓW

W CHOJNICACH

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 


           Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego „Pomerania” - Szkoły Kadetów w Chojnicach  przeprowadzana jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2014/2015 i na podstawie art. 9. ust. 2-3 oraz art. 10. ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).


                W Liceum Ogólnokształcącym „Pomerania” - Szkole Kadetów proponuje się naukę
w następujących klasach:

1.      KLASA POLICYJNA,

2.      KLASA STRAŻACKA,

3.      KLASA WOJSKOWA,

4.      KLASA PENITENCJARNA.

 

 1. Podstawą postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego do podjęcia nauki w klasie pierwszej CHZS „Pomerania” jest:

a)    złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej,

b) dostarczenie do szkoły potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi numerem „1”.

2. Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej CHZS „Pomerania” jest potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna.

 

 Zapraszamy!!